top of page

Polisi Cyfryngau Cymdeithasol a Rhyngrwyd

Mae Cymdeithas Amaethyddol Môn (AAS) yn mynnu bod holl Aelodau, Arddangoswyr, Ymwelwyr, Gwirfoddolwyr, Barnwyr neu Swyddogion y Gymdeithas yn ymddwyn mewn modd sy’n sicrhau bod holl weithgareddau ein cymdeithas yn cael eu cynnal gyda thegwch a chydraddoldeb lle dangosir parch a goddefgarwch at eraill gan I gyd.

Ni fydd AAS yn goddef unrhyw ddefnydd sarhaus neu fwlio o’r Cyfryngau Cymdeithasol gan Aelodau, Arddangoswyr, Gwirfoddolwyr, Barnwyr neu Swyddogion.  Nid ydym yn cydoddef ac ni fyddwn yn derbyn unrhyw ymddygiad gan Aelodau, Arddangoswr, Gwirfoddolwr, Barnwyr neu Swyddogion sy’n amharchus at eraill, ac ni fyddwn yn goddef unrhyw ymddygiad neu iaith neu ymddygiad gwahaniaethol y gellir ei ddehongli fel bwlio (gan gynnwys seibr-fwlio).  Dylid nodi bod deddfau difenwi cymeriad ac enllib bellach yn berthnasol i Gyfryngau Cymdeithasol a rhwydweithio.

Ni fydd AAS yn goddef unrhyw gamdriniaeth neu ymddygiad sarhaus tuag at ein Swyddogion, Gwirfoddolwyr neu Staff, a bydd unrhyw berson a geir yn euog o drosedd o'r fath yn cael ei gyfeirio at Gyngor AAS.

Unrhyw  person  y gwelir neu yr ystyrir ei fod yn defnyddio neu wedi defnyddio “Cyfryngau Cymdeithasol” mewn modd difrïol, sarhaus neu fel arall yn amharchus neu i ddilyn ‘fendetta personol’ neu wahodd ymddygiad o’r fath gan eraill, yn cael ei ystyried gan Gyngor AAS.  i fod wedi dwyn anfri ar y Gymdeithas ac fel y cyfryw i fod yn agored i  proses Ddisgyblu'r Gymdeithas, a/neu i gael eu haelodaeth yn cael ei diddymu, gan golli holl fuddion a hawliau aelodaeth a/neu gael eu diarddel o Faes y Sioe.

Bydd y sancsiwn hwn yn parhau mewn grym am gyfnod o hyd at 3 blynedd cyn y gellir gwneud unrhyw gais am aelodaeth i AAS eto.

1. RHAGARWEINIAD


Mae AAS yn cydnabod ac yn cydnabod pwysigrwydd y rhyngrwyd a gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook, Twitter, Linked In, tudalennau gwe cartref, ystafelloedd sgwrsio, Instagram a phob math arall o gyfathrebu electronig a’r rôl y mae “cyfryngau cymdeithasol” yn ei chwarae yn ystod y dydd. bywydau dydd Aelodau, Arddangoswyr, Gwirfoddolwyr, Barnwyr a Swyddogion.

Mae’r nodyn polisi hwn i atgoffa Aelodau, Arddangoswyr, Barnwyr, Gwirfoddolwyr a Swyddogion bod Rheolau’r AAS yn berthnasol i BOB aelod wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a’r rhyngrwyd.  Gallai methu â chadw at y polisi hwn arwain at gymryd camau disgyblu neu gyfreithiol yn erbyn Aelod, Arddangoswr, Barnwr, Gwirfoddolwr neu Swyddog.

2. DEFNYDDIO CYFRYNGAU CYMDEITHASOL
 

 • Dylech fod yn ymwybodol y gall AAS o bryd i'w gilydd gynnal chwiliadau rhyngrwyd i nodi postiadau sy'n cynnwys cyfeiriadau at yr AAS a'i Haelodau, Barnwyr, Gwirfoddolwyr, Arddangoswyr, Swyddogion neu Aelodau Staff.

 • Mae delweddau a gynhyrchir gan AAS yn destun hawlfraint ac ni ddylid eu copïo na'u defnyddio ar y cyfryngau cymdeithasol ac eithrio fel y darperir yn nhelerau ac amodau defnyddiwr gwefan AAS.

 • Dylech sicrhau bod unrhyw ddeunydd y byddwch yn ei drosglwyddo neu’n ei bostio i’r cyfryngau cymdeithasol yn cael ei ddatgan yn glir fel eich barn bersonol chi ac nad yw’n cael ei ystyried yn farn AAS, neu y gallai gael ei gamgymryd felly.

 • Rhaid i chi beidio â phostio na throsglwyddo unrhyw ddeunydd a allai niweidio enw neu enw da AAS, ei Aelodau neu gyn-Aelodau, Staff neu sy’n ddirmygus i gymeriad neu sy’n niweidiol i fuddiannau ac amcanion yr AAS.

 • Rhaid i chi beidio â phostio na throsglwyddo unrhyw ddeunydd sy’n ymwneud ag neu’n perthyn i Aelodau AAS neu gyn-Aelodau, Staff, Arddangoswyr, Barnwyr neu Swyddogion, neu y gellid fel arall fod yn gysylltiedig â neu y gellir yn rhesymol ei briodoli i fod yn dod o AAS:

  • Peidio â phostio na throsglwyddo unrhyw ddeunydd sy’n fygythiol, difenwol, anllad, anweddus, brawychus, sarhaus, pornograffig, sarhaus, sy’n agored i gymell casineb hiliol, gwahaniaethol, bygythiol, gwarthus, ymfflamychol, cableddus, sy’n torri cyfrinachedd, yn torri preifatrwydd neu a all achosi annifyrrwch, trallod neu anghyfleustra; NEU

  • Peidio â phostio na throsglwyddo unrhyw ddeunydd sy’n gyfystyr ag ymddygiad a fyddai’n torri rheolau AAS, neu sy’n gyfystyr â throsedd, neu a allai arwain at atebolrwydd sifil, neu fel arall fod yn groes i gyfreithiau, neu dorri hawliau unrhyw drydydd. parti yn, y DU neu unrhyw wlad arall yn y byd.

 • Bydd unrhyw achos o dorri’r polisi hwn yn gyfystyr â thorri’r AAS a gallai hefyd arwain at achosion Sifil a/neu Droseddol.
   

3. DATGELU DAN GYFRAITH NEU REOLAETH


Bydd AAS yn cydweithredu’n llawn ag unrhyw awdurdodau gorfodi’r gyfraith neu orchymyn llys sy’n gofyn neu’n cyfarwyddo’r Gymdeithas i ddatgelu hunaniaeth neu ddod o hyd i unrhyw un sy’n postio unrhyw ddeunydd sy’n torri’r polisi hwn.  Os bydd yr heddlu neu unrhyw awdurdod rheoleiddiol neu lywodraethol arall sy'n ymchwilio i weithgareddau anghyfreithlon a amheuir i ddarparu eich gwybodaeth bersonol yn gofyn am hynny, mae gan AAS hawl i wneud hynny.

 

MAE'R POLISI HWN YN EFFEITHIOL AR UNWAITH
 

Mawrth 2020

bottom of page