top of page

Hysbysiad Diogelu Data a Phreifatrwydd

Cymdeithas Amaethyddol Môn (AAS) Hysbysiad Diogelu Data a Phreifatrwydd

1. RHAGARWEINIAD
Mae Cymdeithas Amaethyddol Môn wedi ymrwymo i warchod eich preifatrwydd a diogelwch. Mae’r polisi hwn yn esbonio sut a pham rydym yn defnyddio eich data personol, i sicrhau eich bod yn parhau i fod yn hysbys ac yn rheoli eich gwybodaeth.
Bydd AAS yn gofyn i’w aelodau a’i gefnogwyr “optio i mewn” ar gyfer cyfathrebiadau marchnata. Mae hyn yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol a ddaeth i rym ar 25 Mai 2018 ac mae’n nodi’r rheolau sy’n llywodraethu sut y gallwn gyfathrebu â chi. Felly, rydym yn cyflwyno dull gweithredu newydd sy’n dibynnu arnoch chi’n rhoi eich caniatâd i ni ynglŷn â sut y gallwn gysylltu â chi. Mae hyn yn golygu y bydd gennych chi'r dewis a ydych chi am dderbyn gwybodaeth ac yn gallu dewis sut rydych chi am eu derbyn (e-bost, ffôn neu bost). Gallwch benderfynu peidio â derbyn cyfathrebiadau neu newid sut rydym yn cysylltu â chi ar unrhyw adeg. Os dymunwch wneud hynny cysylltwch â Gweinyddwr y Sioe drwy e-bostio info@angleseyshow.org.uk, neu ysgrifennu at Weinyddwr y Sioe, Cymdeithas Amaethyddol Môn, “Ty Glyn Williams”, Maes y Sioe, Gwalchmai, Caergybi, Ynys Môn LL65 4RW neu ffonio 01407 720072 (Oriau Agor y Swyddfa 9am – 4.30pm, Llun – Gwener).
Ni fyddwn byth yn gwerthu eich data personol a byddwn ond yn ei rannu gyda sefydliadau rydym yn gweithio gyda nhw lle bo angen ac os yw ei breifatrwydd a’i ddiogelwch wedi’i warantu. Dylid anfon unrhyw gwestiynau sydd gennych am y polisi hwn neu sut rydym yn defnyddio eich data personol at info@angleseyshow.org.uk neu eu cyfeirio at Weinyddwr y Sioe, Cymdeithas Amaethyddol Môn, “Ty Glyn Williams”, Maes y Sioe, Gwalchmai, Caergybi, Ynys Môn LL65 4RW.


2. AMDANOM NI
Bydd eich data personol (h.y. unrhyw wybodaeth sy’n eich adnabod chi, neu y gellir ei adnabod fel un sy’n ymwneud â chi’n bersonol) yn cael ei gasglu a’i ddefnyddio gan Gymdeithas Amaethyddol Môn (elusen rhif 510048 yng Nghymru a Lloegr). Mae Cymdeithas Amaethyddol Môn wedi’i lleoli yn “Tŷ Glyn Williams”, Maes y Sioe, Gwalchmai, Caergybi, Ynys Môn LL65 4RW ac at ddibenion cyfraith diogelu data, Cymdeithas Amaethyddol Môn fydd y rheolydd data.

 

3. PA WYBODAETH RYDYM YN EI CASGLU
Data personol a ddarperir gennych
Rydym yn cael data personol amdanoch pan fyddwch yn gwneud ymholiad, yn ymuno â ni fel aelod, yn gwneud cais i gystadlu yn ein digwyddiadau, i weinyddu fel barnwr yn ein digwyddiadau, yn gwneud cyfraniad, yn archebu i brynu nwyddau neu wasanaethau gennym ni, yn pwynt cyswllt ar gyfer Clwb Brid neu Sioe/Cymdeithas Gysylltiedig neu wirfoddoli i ni. Er enghraifft:
• manylion personol (enw, dyddiad geni, e-bost, cyfeiriad, ffôn ac ati) pan fyddwch yn ymuno fel aelod neu gefnogwr
• gwybodaeth ariannol (gwybodaeth am daliad megis cerdyn credyd/debyd neu fanylion debyd uniongyrchol, ac a yw rhoddion yn gymorth rhodd. Gweler adran 8 am ragor o wybodaeth am ddiogelwch taliadau)
• os ydych yn prynu aelodaeth Cymdeithas Amaethyddol Môn fel anrheg i rywun, yn ymuno fel teulu neu’n rhiant/gwarcheidwad i un o’n harddangoswyr neu gefnogwyr ifanc, bydd eich manylion yn cael eu cofnodi (fel y bydd y derbynwyr) a’ch perthynas â’r person hwnnw yn cael ei recordio
• bydd eich gweithgareddau a'ch ymwneud ag AAS yn arwain at greu data personol. Gallai hyn gynnwys manylion am sut rydych chi wedi ein helpu ni drwy wirfoddoli neu ymwneud â Sioe Sir Ynys Môn, Sioe Aeaf Ynys Môn a gweithgareddau eraill.
• os byddwch yn penderfynu rhoi rhodd i ni, byddwn yn cadw cofnodion o bryd a faint y byddwch yn ei roi
• cofnodi manylion pryniannau o'r AAS a'r cyfeiriad anfon i alluogi danfon
• gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer Clwb Brid neu Sioe Gysylltiedig neu Gymdeithas/ Cymdeithas
• cyhoeddi canlyniadau i Glwb Brid neu Sioe Gysylltiedig neu Gymdeithas/Cymdeithasau, y wasg ac ar wefan AAS.
Gwybodaeth rydym yn ei chynhyrchu
Byddwn yn cynnwys data personol ar ffurf canlyniadau ar gyfer aelodau a’r rhai nad ydynt yn aelodau sydd wedi cael safle yn Sioe Flynyddol Sir Fôn a Sioe Aeaf Ynys Môn. Gall hyn gynnwys gwybodaeth bersonol am y rhai nad ydynt yn aelodau sydd wedi cymryd rhan. Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn cyhoeddi manylion yr aelodau a’r cefnogwyr hynny sy’n ennill gwobrau neu dlysau.
Gwybodaeth gan drydydd parti
Weithiau byddwn yn derbyn data personol am unigolion gan drydydd parti. Er enghraifft, manylion gan Gymdeithasau a Chlybiau Brid.
Data personol sensitif
Nid ydym fel arfer yn casglu nac yn storio data personol sensitif (fel gwybodaeth yn ymwneud ag iechyd, credoau neu ymlyniad gwleidyddol) am gefnogwyr ac aelodau. Fodd bynnag, mae rhai sefyllfaoedd lle bydd hyn yn digwydd (ee os ydych yn gwirfoddoli gyda ni neu os byddwch yn cael damwain mewn cyfarfod neu ddigwyddiad AAS). Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn cymryd gofal arbennig i sicrhau bod eich hawliau preifatrwydd yn cael eu diogelu.
Damweiniau neu ddigwyddiadau
Os bydd damwain neu ddigwyddiad yn digwydd ar ein heiddo, yn un o’n digwyddiadau neu’n ymwneud ag un o’n staff (gan gynnwys gwirfoddolwyr) yna byddwn yn cadw cofnod o hyn (a allai gynnwys data personol a data personol sensitif).
Gwirfoddolwyr
Os ydych yn wirfoddolwr, yna efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth ychwanegol amdanoch (e.e. tystlythyrau, gwiriadau cofnodion troseddol, manylion cysylltiadau brys, cyflyrau meddygol ac ati). Bydd y wybodaeth hon yn cael ei chadw am resymau cyfreithiol, i'n hamddiffyn (gan gynnwys mewn achos o hawliad yswiriant neu gyfreithiol) ac at ddibenion diogelu.

 

4. SUT RYDYM YN DEFNYDDIO GWYBODAETH
Dim ond gyda’ch caniatâd chi y byddwn ni byth yn defnyddio’ch data personol, neu lle mae’n angenrheidiol er mwyn:
• ymrwymo i, neu berfformio, contract gyda chi gwasanaethau aelodaeth o'r fath, cymryd rhan mewn digwyddiadau codi arian megis Sioe Sir Ynys Môn, Sioe Aeaf Ynys Môn;
• gwerthu nwyddau o'r AAS;
• cydymffurfio â dyletswydd gyfreithiol;
• amddiffyn eich buddiannau hanfodol;
• ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon ein hunain (neu drydydd parti), ar yr amod nad yw eich hawliau yn diystyru'r rhain.

Beth bynnag, dim ond at y diben neu’r dibenion y cafodd ei chasglu ar ei gyfer (neu at ddibenion sy’n perthyn yn agos) y byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth:
• rydym yn defnyddio data personol i gyfathrebu â phobl, i hyrwyddo'r AAS, mae hyn yn cynnwys rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein newyddion, diweddariadau, ymgyrchoedd a gwybodaeth codi arian.
• ein helpu i barchu eich dewisiadau a'ch hoffterau (ee os byddwch yn gofyn i beidio â derbyn deunydd marchnata, byddwn yn cadw cofnod o hyn).
• rydym yn defnyddio data personol at ddibenion gweinyddol (hy i gynnal ein helusen a gwaith cadwraeth bridio, darparu gwasanaethau aelodaeth a chynnal Sioe Flynyddol Sir Fôn a Sioe Aeaf Ynys Môn. Mae hyn yn cynnwys:
 derbyn rhoddion (ee debyd uniongyrchol neu gyfarwyddiadau cymorth rhodd);
 cynnal cronfeydd data o'n gwirfoddolwyr, aelodau a chefnogwyr;
 cyflawni ein rhwymedigaethau o dan gytundebau aelodaeth
 cyflawni archebion am nwyddau neu wasanaethau (boed yn cael eu gosod ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb);

 

5. DATGELU A RHANNU DATA
Ni fyddwn byth yn gwerthu eich data personol. Os ydych wedi optio i mewn i farchnata, efallai y byddwn yn cysylltu â chi gyda gwybodaeth am ein partneriaid, neu gynhyrchion a gwasanaethau trydydd parti, ond bydd y cyfathrebiadau hyn bob amser yn dod o AAS a byddant fel arfer yn cael eu hymgorffori yn ein deunyddiau marchnata ein hunain (e.e. hysbysebion mewn cylchgronau neu gylchlythyrau). Mae’n bosibl y byddwn yn rhannu data personol ag isgontractwyr neu gyflenwyr sy’n darparu gwasanaethau i ni. Er enghraifft, os byddwch yn mynd i mewn i Sioe Sir Fôn a/neu Sioeau Gaeaf Môn yna bydd eich manylion yn cael eu rhannu gyda'r cwmni argraffu sy'n argraffu'r catalog. Fodd bynnag, bydd y gweithgareddau hyn yn cael eu cyflawni o dan gontract sy'n gosod gofynion llym ar ein cyflenwr i gadw'ch gwybodaeth yn gyfrinachol ac yn ddiogel. Bydd data sy’n berthnasol i drafodion ariannol yr AAS yn cael eu rhannu â’n cyfrifydd penodedig/archwilydd penodedig.

 

6. MARCHNATA
Bydd AAS yn gofyn i’w gefnogwyr “optio i mewn” ar gyfer cyfathrebiadau marchnata. Mae hyn yn cynnwys ein holl gyfathrebiadau marchnata (mae'r term marchnata wedi'i ddiffinio'n fras ac, er enghraifft, mae'n cynnwys gwybodaeth am gyflawni nodau ac amcanion yr AAS). Mae hyn yn golygu y bydd gennych y dewis a ydych am dderbyn y wybodaeth hon ac yn gallu dewis sut yr hoffech eu derbyn (post, ffôn, e-bost).

Gallwch benderfynu peidio â derbyn cyfathrebiadau neu newid sut rydym yn cysylltu â chi ar unrhyw adeg. Os dymunwch wneud hynny cysylltwch â Gweinyddwr y Sioe drwy e-bostio info@angleseyshow.org.uk neu Cymdeithas Amaethyddol Môn, “Ty Glyn Williams”, Maes y Sioe, Gwalchmai, Caergybi, Ynys Môn LL65 4RW neu ffonio 01407 720072 (Oriau Agor y Swyddfa 9am – 4.30pm, Llun – Gwener).
Beth mae 'marchnata' yn ei olygu?
Nid yw marchnata yn golygu cynnig pethau ar werth yn unig, ond mae hefyd yn cynnwys newyddion a gwybodaeth am:
• ein helusen, ein hymgyrchoedd a chyflawni'r nodau ac amcanion;
• cymryd rhan yn Sioe Sir Fôn a Sioe Aeaf Ynys Môn
• sioeau a chymdeithasau cysylltiedig a Chlybiau Brid gan gynnwys sioeau a chanlyniadau sydd ar ddod;
• buddion a chynigion AAS;
• cyfleoedd gwirfoddoli;
• apeliadau a chodi arian (gan gynnwys rhoddion a hefyd cystadlaethau, rafflau ac ati);
• ein digwyddiadau, gweithgareddau;
• cynhyrchion, gwasanaethau a chynigion (ein rhai ni, a rhai trydydd parti a allai fod o ddiddordeb i chi);
• gadael cymynrodd;
• cymryd rhan mewn prosiectau;
• bod yn Farnwr yn ein digwyddiadau;
Cyhoeddiadau AAS
Darperir cylchlythyrau aelodaeth, Blwyddlyfr ac amserlenni Sioe er budd ein haelodau. Rydym yn anfon y rhain at ein holl aelodau (oni bai eich bod yn gofyn yn benodol i ni beidio), fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol y gall cyhoeddiadau aelodaeth gynnwys hysbysebion, cystadlaethau a gwybodaeth codi arian.
Codi arian
Fel elusen, rydym yn dibynnu'n rhannol ar roddion. O bryd i'w gilydd, byddwn yn cysylltu ag aelodau a chefnogwyr gyda deunydd codi arian a chyfathrebu. Gallai hyn fod yn ymwneud ag apêl codi arian, Sioe Sir Fôn a Sioe Aeaf Môn neu awgrymu ffyrdd y gallwch godi arian (ee digwyddiad neu weithgaredd noddedig, neu hyd yn oed brynu cynnyrch os bydd AAS yn derbyn peth o'r elw).
Yn yr un modd â chyfathrebiadau marchnata eraill, ni fyddwn yn cysylltu â chi yn benodol ynglŷn â chodi arian oni bai eich bod wedi dewis derbyn marchnata gennym ni (a gallwch, wrth gwrs, ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg). Bydd y rhan fwyaf o'r marchnata codi arian yn digwydd o fewn Cylchlythyrau AAS, Yearbook neu gyhoeddiadau eraill megis Amserlenni a/neu Gatalogau'r Sioe.

 

7. POBL IFANC
Rydym am i bobl ifanc ymuno yng ngweithgareddau Cymdeithas Amaethyddol Môn ac mae cyfleoedd yn ein cyhoeddiadau i aelodau rannu eu lluniau, straeon a lluniau. Os byddwn yn cyhoeddi llun, llun neu stori eich plentyn, byddwn fel arfer yn cynnwys ei enw cyntaf a'i oedran gydag ef. Os ydyn nhw'n ysgrifennu erthygl neu stori i ni, efallai y byddwn ni hefyd yn cynnwys eu cyfenw wrth ei ochr. Os bydd eich plentyn yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth neu ddosbarth mewn sioe ac yn un o'r enillwyr lwcus neu wedi'i leoli, byddwn yn cyhoeddi eu henw a'u cais buddugol ochr yn ochr â'r enillwyr eraill. Caniatâd rhiant: Os yw eich plentyn o dan 18 oed yna bydd angen caniatâd gennych chi fel rhiant neu warcheidwad er mwyn iddynt gymryd rhan yn un o’n cystadlaethau neu i rannu llun, llun neu stori gyda ni.
Gwybodaeth i rieni
Rydym yn cymryd gofal mawr i amddiffyn a pharchu hawliau unigolion mewn perthynas â’u data personol, yn enwedig yn achos plant. Os yw eich plentyn o dan 18 oed, dim ond gyda'ch caniatâd chi y byddwn yn defnyddio ei ddata personol ef neu hi. Mae hyn yn golygu, er enghraifft, os yw eich plentyn am i'w enw neu lun gael ei gynnwys yn un o'n cyhoeddiadau i aelodau, bydd angen i chi gadarnhau eich bod yn hapus i ni wneud hynny. Ni fyddwn yn anfon e-byst marchnata, llythyrau, galwadau na negeseuon at rai dan 18 oed at ddiben codi arian yn unig. Er mwyn gwneud cyfraniad i AAS neu archebu pethau gennym ni, mae angen i chi fod yn oedolyn. Mae aelodaeth oedolion AAS ar gael i unigolion 18 oed a hŷn. Ni fyddwn yn defnyddio data personol pobl ifanc at ddibenion marchnata.

 

8. SUT YR YDYM YN GWARCHOD DATA
Rydym yn defnyddio amrywiaeth o fesurau ffisegol a thechnegol i gadw'ch data'n ddiogel ac i atal mynediad anawdurdodedig i'ch gwybodaeth bersonol, na'i defnyddio neu ei datgelu. Mae data electronig a chronfeydd data yn cael eu storio ar systemau cyfrifiadurol diogel a ni sy'n rheoli pwy sydd â mynediad at wybodaeth (gan ddefnyddio dulliau ffisegol ac electronig). Mae ein staff a'n Hymddiriedolwyr yn derbyn hyfforddiant diogelu data y mae'n ofynnol i bersonél ei ddilyn wrth drin data personol.
Sicrwydd talu
Bydd pob ffurflen AAS electronig sy’n gofyn am ddata ariannol yn defnyddio’r protocol Haen Socedi Diogel (SSL) i amgryptio’r data rhwng eich porwr a’n gweinyddion. Os ydych yn defnyddio cerdyn credyd i gyfrannu, prynu aelodaeth, talu ffioedd mynediad neu brynu rhywbeth ar-lein byddwn yn trosglwyddo manylion eich cerdyn credyd yn ddiogel i'n darparwyr taliadau (Stripe & Worldpay). Mae AAS yn cydymffurfio â safon diogelwch data diwydiant cardiau talu (PCI-DSS) a gyhoeddwyd gan Gyngor Safonau Diogelwch PCI, ac ni fydd byth yn storio manylion cerdyn. Wrth gwrs, ni allwn warantu diogelwch eich cyfrifiadur cartref na’r rhyngrwyd, ac mae unrhyw gyfathrebiadau ar-lein (e.e. gwybodaeth a ddarperir trwy e-bost neu ein gwefan) ar risg y defnyddiwr ei hun.

 

9. STORIO
Mae gweithrediadau'r AAS wedi'u lleoli yn y DU ac rydym yn storio ein data o fewn yr Undeb Ewropeaidd. Gall rhai sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau i ni drosglwyddo data personol y tu allan i’r AEE, ond ni fyddwn yn caniatáu iddynt wneud hynny oni bai bod eich data wedi’i ddiogelu’n ddigonol. Mae cyfrifiaduron wedi'u diogelu gan gyfrinair ac mae data wedi'i amgryptio. Er enghraifft, mae rhai o'n systemau yn defnyddio cynhyrchion Microsoft. Fel cwmni o'r UD, mae'n bosibl y bydd defnyddio eu cynhyrchion yn arwain at drosglwyddo data personol i'r Unol Daleithiau neu gael mynediad iddo. Fodd bynnag, byddwn yn caniatáu hyn gan ein bod yn sicr y bydd data personol yn dal i gael ei ddiogelu'n ddigonol (gan fod Microsoft wedi'i ardystio dan gynllun Tarian Preifatrwydd UDA).
Am ba mor hir rydym yn storio gwybodaeth
Byddwn ond yn defnyddio ac yn storio gwybodaeth cyhyd ag y bydd ei hangen at y dibenion y cafodd ei chasglu ar eu cyfer. Bydd pa mor hir y caiff gwybodaeth ei storio yn dibynnu ar y wybodaeth dan sylw ac ar gyfer beth y caiff ei defnyddio. Er enghraifft, os byddwch yn gofyn i ni beidio ag anfon e-byst marchnata atoch, byddwn yn rhoi’r gorau i storio eich e-byst at ddibenion marchnata (er byddwn yn cadw cofnod o’ch dewis i beidio â chael ei e-bostio). Mae’r holl wybodaeth a ddarperir ar bapur yn cael ei storio’n ddiogel yn swyddfa gofrestredig AAS yn “Tŷ Glyn Williams”, Maes y Sioe, Gwalchmai, Caergybi, Ynys Môn LL65 4RW a dim ond Staff y Swyddfa sy’n ei thrin. Rydym yn adolygu’n barhaus pa wybodaeth sydd gennym ac yn dileu/dinistrio’n ddiogel yr hyn nad oes ei angen mwyach. Nid ydym byth yn storio gwybodaeth cerdyn talu.

 

10. CADW CHI MEWN RHEOLAETH
Rydym am sicrhau eich bod yn parhau i reoli eich data personol. Rhan o hyn yw sicrhau eich bod yn deall eich hawliau cyfreithiol, sydd fel a ganlyn:
• yr hawl i gadarnhad a yw eich data personol gennym ai peidio ac, os oes gennym, i gael copi o'r wybodaeth bersonol sydd gennym (gelwir hyn yn gais gwrthrych am wybodaeth);
• yr hawl i gael eich data wedi'i ddileu (er na fydd hyn yn berthnasol lle mae'n angenrheidiol i ni barhau i ddefnyddio'r data am reswm cyfreithlon);
• yr hawl i gael data anghywir wedi'i gywiro;
• yr hawl i wrthwynebu i'ch data gael ei ddefnyddio ar gyfer marchnata neu broffilio; a
• lle bo hynny'n dechnegol ymarferol, mae gennych yr hawl i ddata personol a ddarparwyd gennych i ni ac rydym yn ei brosesu'n awtomatig ar sail eich caniatâd neu berfformiad contract. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei darparu mewn fformat electronig cyffredin.
Cofiwch fod yna eithriadau i'r hawliau uchod ac, er y byddwn bob amser yn ceisio ymateb i'ch boddhad, efallai y bydd sefyllfaoedd lle na allwn wneud hynny. Os hoffech ragor o wybodaeth am eich hawliau neu os hoffech eu hymarfer, ysgrifennwch at Weinyddwr y Sioe yng Nghymdeithas Amaethyddol Môn, “Ty Glyn Williams”, Maes y Sioe, Gwalchmai, Caergybi, Ynys Môn LL65 4RW neu e-bostiwch info@angleseyshow.org .uk
Cwynion
Gallwch gwyno i'r AAS yn uniongyrchol trwy gysylltu â'n Gweinyddwr Sioe gan ddefnyddio'r manylion a nodir uchod. Os dymunwch wneud cwyn (gan gynnwys cwyn am weithgarwch codi arian) nad yw’n ymwneud yn uniongyrchol â’ch hawliau diogelu data a phreifatrwydd, gallwch wneud hynny yn unol â pholisi cwynion ein helusen. Os nad ydych yn hapus â’n hymateb, neu os ydych yn credu bod eich hawliau diogelu data neu breifatrwydd wedi’u torri, gallwch gwyno i Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth y DU sy’n rheoleiddio ac yn gorfodi cyfraith diogelu data yn y DU. Mae manylion sut i wneud hyn ar gael yn www.ico.org.uk

 

11. Cwcis A CHYSYLLTIADAU Â SAFLEOEDD ERAILL

Cwcis
Mae ein gwefan yn defnyddio storfa leol (fel cwcis) i roi'r profiad gorau posibl i chi ac i'ch galluogi i ddefnyddio rhai swyddogaethau (fel gallu siopa ar-lein).
Dolenni i wefannau eraill
Mae ein gwefan yn cynnwys hyperddolenni i lawer o wefannau eraill. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys nac ymarferoldeb unrhyw un o’r gwefannau allanol hynny (ond gadewch i ni wybod os nad yw dolen yn gweithio drwy e-bostio info@angleseyshow.org.uk, neu ysgrifennu at Weinyddwr y Sioe, Cymdeithas Amaethyddol Môn, “ Ty Glyn Williams”, Maes y Sioe, Gwalchmai, Caergybi, Ynys Môn LL65 4RW neu ffoniwch 01407 720072 (Oriau Agor y Swyddfa 9am – 4.30pm, Llun – Gwener).
Os yw gwefan allanol yn gofyn am wybodaeth bersonol gennych chi (e.e. mewn cysylltiad ag archeb am nwyddau neu wasanaethau), ni fydd y wybodaeth a roddwch yn dod o dan Bolisi Preifatrwydd AAS. Rydym yn awgrymu eich bod yn darllen polisi preifatrwydd unrhyw wefan cyn darparu unrhyw wybodaeth bersonol.
Wrth brynu nwyddau neu wasanaethau gan unrhyw un o'r busnesau y mae ein gwefan yn cysylltu â nhw, byddwch yn ymrwymo i gontract gyda nhw (gan gytuno i'w telerau ac amodau) ac nid gydag AAS.

 

12. NEWIDIADAU I'R POLISI PREIFATRWYDD HWN
Byddwn yn diwygio’r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd i sicrhau ei fod yn parhau’n gyfredol ac yn adlewyrchu’n gywir sut a pham rydym yn defnyddio eich data personol. Bydd fersiwn gyfredol ein Polisi Preifatrwydd bob amser yn cael ei bostio ar ein gwefan.
Diweddarwyd y Polisi Preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 06/05/19.
Adolygu
Bydd y polisïau a'r gweithdrefnau hyn yn cael eu hadolygu o bryd i'w gilydd i sicrhau cydymffurfiaeth â newidiadau yn y gyfraith a deddfwriaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth.
Mabwysiadwyd: 6 Mawrth 2019
I’w adolygu: Mawrth 2021 (os nad ynghynt)

bottom of page