Archebu ticedi ar-leinEnglishYouTube

Sioe Môn

Awst 13eg a 14eg

Giatiau ar agor o 8yb

Archebu ticedi ar-lein

Cymdeithas Amaethyddol Mon yn penodi Llysgennad ar gyfer 2017-18

28 Ebrill 2017

Am y tro cyntaf eleni, cynhaliwyd cystadleuaeth Llysgennad y Socicty Amaethyddol Môn cyn y Sioe. Penderfynodd Panel Ieuenctid y Gymdeithas ei bod yn amser i adfywio'r gystadleuaeth gyda'r nod o ddenu mwy o gystadleuwyr, ac roeddem yn falch iawn i dderbyn cynnydd yn nifer y ceisiadau i gyd o safon uchel iawn.

Non

Croesawodd y Panel o bum beirniaid yr ymgeiswyr i gyfweliad, gan fwynhau noson o drafod syniadau newydd a chyffrous ar gyfer y Gymdeithas a'r Sioe. Rydym wedi estyn gwahoddiad i bob ymgeisydd i fynychu Cyfarfodydd Panel Ieuentid y dyfodol, gan ei bod yn bwysig i ni fel Cymdeithas i ddenu aelodau iau newydd.

Rydym yn falch o gyhoeddi mai’r Llysgennad eleni yw Non Gwenllian Williams o Barc Isaf, Tyn Lon. Ar hyn o bryd mae Non yn astudio PhD mewn Amaethyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor, mae’n magu a dangos Merlod Mynydd a Chobiau Cymreig mewn Sioeau, ac mae'n aelod gweithgar o Ffermwyr Ifanc Môn.

Y Dirprwy Llysgennad yw Charlotte Rose Jones o Parciau, Carmel. Mae gan Charlotte ddiddordeb mewn Ceffylai Neidio ac yn y gorffennol wedi bod yn ysgrifennydd ar gyfer yr adran yn Sioe Môn, mae’n aelod gweithgar o Girlguiding UK, ac mae wedi gweithio fel cynorthwy-ydd swyddfa dros yr haf ar gyfer y Gymdeithas Amaethyddol Môn.

Dywedodd Nia Medi Williams, Cadeirydd Cymdeithas Amaethyddol Mon "Roeddem yn hapus iawn gyda safon uchel y ceisiadau a chyfweliadau ar gyfer Llysgennad Cymdeithas Amaethyddol Môn. Roedd yn llwyddiannus iawn cynnal y gystadleuaeth cyn y Sioe, bydd yn rhoi cyfle i  ni weithio gyda'r Llysgennad a'r Dirprwy er mwyn datblygu amserlen fanwl ar gyfer y flwyddyn. Pob hwyl i Non a Charlotte a rwyf yn gobeithio bydd y ddwy yn mwynhau'r flwyddyn yn cynrychioli'r Gymdeithas. "

Dywedodd Non Gwenllian Williams, Llysgennad Cymdeithas Amaethyddol Mon 2017 "Mae'n anrhydedd i gael fy newis fel Llysgennad Cymdeithas Amaethyddol Môn ar gyfer y flwyddyn i ddod. Mae'n fraint gallu mynychu cyfarfodydd y Gymdeithas yn ogystal â chyfrannu mewn ffordd fach tuag at ei ddatblygiad. Rwy'n edrych ymlaen at gynrychioli'r Gymdeithas mewn digwyddiadau amaethyddol ar draws Gogledd Cymru, yn enwedig Sioe Mon wrth gwrs. "

top